Algemene voorwaarden

Persoonsgegevens

Trainee geeft aan FitmetFrans uitdrukkelijk toestemming de voor totstandkoming, documentatie, (financiële) administratie en uitvoering van de overeenkomst benodigde, persoonsgegevens, als vermeld in de Overeenkomst Personal Training dan wel Groepstrainingsovereenkomst en in bijbehorende Doelstelling en Gezondheidsverklaring, te verwerken en te delen met de bij documentatie, administratie en uitvoering van de overeenkomst betrokken (rechts)personen.

1. OVEREENKOMST
De overeenkomst tussen FitmetFrans en de klant is gebaseerd op deze algemene voorwaarden waarin de klant een schriftelijke of mondelinge overeenkomst aangaat. Bij betaling, zoals is aangeven op de factuur, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden op de website.

2. VERANTWOORDELIJKHEID
Alle trainingen die worden verzorgd door FitmetFrans, zoals vermeld op de website, zijn voor eigen risico. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar gezondheid bij deelname. FitmetFrans kan u verplichten om een verwijsbrief van huisarts of fysio te gaan halen. De deelnemer dient zelf verzekerd te zijn tegen ongevallen.

3. INTAKE
Intake is belangrijk voor deelnemen bij FitmetFrans. De intake is gratis en persoonlijk. Dit wil zeggen dat wij u persoonlijk bevragen, zodat wij gericht kunnen starten. De intake wordt digitaal gedaan en wordt op een veilige plek opgeborgen. Zie ook artikel 15 AVG.

4. LOCATIE EN TIJD
Wanneer de intake is afgerond, bespreken wij tijdstip van de trainingen. De tarieven en duur worden ook besproken bij de intake. Wanneer er door omstandigheden niet getraind kan worden, moet dit minimaal 24 uur van tevoren bekend worden gemaakt per WhatsApp, sms, telefoon of mail. Wanneer dit binnen 24 uur is, worden de kosten doorberekend aan de klant. Wanneer de klant op tijd is met afmelden, kijken we naar een andere dag waarop de training ingehaald kan worden. Lukt dit niet, dan schuift deze sessie op, zodat die aan het einde van alle sessies komt. Verlenging van personal training moet binnen 14 dagen na afloop van het contract aangegeven worden, zodat het tijdstip en de plaats voor u gereserveerd kunnen blijven.

5. ZIEKTEMELDING VANUIT DE KLANT
Bij ziektemelding moet worden gehandeld zoals bij punt 4 staat vermeld. Wanneer de ziektemelding langer dan 3 weken duurt, kunnen wij de duur van de overeenkomst voor maximaal 1 jaar stil leggen op advies van een medische verklaring door een erkende arts.

6. NAAST PT VRIJ SPORTEN
FitmetFrans heeft een overeenkomst met Basic-Fit Sport Apeldoorn. Dit houdt in dat er bij personal training een lidmaatschap zit vanuit Basic-Fit, zodat u naast pt vrij kunt trainen in de fitness of kunt deelnemen aan de groepslessen. Wilt u alleen Online coaching en geen gebruik maken van de faciliteiten, dan vervallen de lidmaatschappen.

7. LEEFSTIJL
FitmetFrans kunt u ook helpen aan een gezonde leefstijl. Voeding, beweging en rust zijn de 3 pijlers. Bij voeding is balans belangrijk en wordt afgestemd op uw dagelijkse behoefte. We zijn geen diëtisten en zijn daarom niet aftrekbaar bij uw zorgverzekering. Zelf dient u aan te geven waar u allergisch voor bent. Wij geven alleen richtlijnen, maar u bent zelfverantwoordelijk voor wat u eet. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld op basis van de richtlijnen die wij geven.

8. WEL OF NIET BEHALEN VAN HET TRAININGSDOEL
Onze trainingen worden gedaan op basis van een doel van de klant, met de juiste opbouw om het doel op een veilige en verantwoordelijke manier te behalen. Wij handelen in opdracht, maar bij het niet behalen van het doel door externe factoren, kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld. Voor elke training is er een inspanningsverplichting om het gewenste doel te behalen. FitmetFrans kan alleen aansprakelijk worden gesteld bij tekortkoming en uitvoering in adviezen of personal trainingen. Zie hiervoor ook punt 15.5 AVG reglement.

9. ONTBINDEN
FitmetFrans is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de klant niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de klant is alleen mogelijk op medische gronden met bewijs van een medische verklaring door een erkende arts (zie ook punt 4) of bij een verhuizing buiten een straal van 15 kilometer van de besproken trainingslocatie. Een kopie van inschrijving in de nieuwe gemeente dient dan te worden overlegd aan FitmetFrans.

10. BETALING & BETALINGEN MET BETREKKEN OP AKKOORD ALGEMENE VOORWAARDEN
Betalingen kunnen op 2 manieren gedaan worden, namelijk automatisch incasso of overmaken. De klant ontvangt altijd een factuur met verwijzing naar deze algemene voorwaarden op de website. Bij
betaling gaat men automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden. Betalingen zijn altijd binnen 14 dagen na factuurdatum of net voor de tweede trainingssessie. Wanneer er niet op tijd voldaan is, kan FitmetFrans deze les annuleren. De kosten worden dan niet doorberekend. Vanaf de betaling gaat de sessie weer door. Let wel op dat de geplande datum verloren kan gaan wanneer er te laat wordt betaald. Wanneer de prijzen binnen FitmetFrans stijgen, heeft de klant in dit geval het recht om de overeenkomst te ontbinden. Wanneer er door wat voor reden dan ook de sessies of adviezen niet meer gedaan kunnen worden, wordt het openstaande bedrag niet teruggestort.

11. UITZONDERLIJKE VOORWAARDEN
De training of traningen kunnen niet doorgaan door:

 • Ziekte (zie punt 5)
 • Overlijden (nader overleg, wij denken graag met u mee)
 • Ongevallen (zie punt 5)
  Gaat u op vakantie, meld dit dan minimaal 14 dagen voor vertrek aan FitmetFrans. De trainingen blijven dan staan en worden na uw vakantie weer opgepakt.
 • Gaat FitmetFrans op vakantie dan zijn er 2 mogelijkheden:
  1. FitmetFrans regelt binnen Ten Tije een personal trainer die met u aan het werk gaat gedurende de vakantie. Let op: wij zijn dan wel verplicht om persoonsgegevens door te geven, zie ook punt 15.5 AVG.
  2. Trainingen worden opgeschoven tot na de vakantie van FitmetFrans.
 • Op feestdagen (Nieuwjaarsdag, Pasen, Pinksteren, Hemelvaart, Bevrijdingsdag, Koningsdag, Kerst en Oudjaarsdag) zijn wij gesloten. De training gaat dan niet door en er worden geen kosten berekend. We spreken dan een nieuwe datum af, zodat u de sessie kunt inhalen.

12. GEZONDHEID
Bij betaling van de factuur verklaart de deelnemer gezond te zijn. Bij twijfel dient de klant toestemming van een erkende arts te hebben. De deelnemer is verplicht om voor en tijdens de trainingen aan te geven wanneer er een verandering in het lichaam plaatstvindt, zoals conditie, kortademigheid en/of pijntjes in het lichaam. Bij griep gaan de trainingen niet door. Meld u, indien mogelijk, 24 uur van tevoren af en meld dat er een twijfel is om te komen trainen. Wanneer u wel komt als u ziek bent, dan zijn we genoodzaakt u weer naar huis te sturen. We zijn schappelijk en denken graag mee. Punt 5 is een voorwaarde, maar er zijn uitzonderingen.

13. ONLINE
Voedingsschema’s kunnen ook online, wel moet er een persoonlijke intake zijn in Apeldoorn en deze sluiten we ook weer persoonlijk af bij week 12. Wanneer het bevalt, verlengen wij de duur met 12 of 24 weken tegen een lager tarief. Voordelen zijn:

 • bewegen in eigen omgeving met eigen planning
 • contact via mail of WhatsApp
 • telefonisch contact is mogelijk op afgesproken tijdstippen
 • 1 keer per 12 weken een persoonlijk contactmoment
 • elke week een nieuw schema
 • elke week moet gewicht en vetpercentage worden doorgestuurd

14. EIGENDOM
Alle informatie die staat vermeld op de website zijn eigendom van FitmetFrans. Alleen met toestemming van FitmetFrans mag u teksten en/of foto’s van de website halen.

15. AVG-VERKLARING
Binnen Europa is er een wet die regelt hoe bedrijven, instanties en ook FitmetFrans om moet gaan met persoonsgegevens. Hiervoor is een privacyverklaring opgesteld.

15.1 PRIVACYVERKLARING
FitmetFrans is gevestigd te Apeldoorn en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 81007558. Deze privacyverklaring vormt een nadere uitwerking van het
huishoudelijk reglement bij een overeenkomst bij FitmetFrans. Deze privacyverklaring omschrijft ook welke persoonsgegevens FitmetFrans verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

15.2 GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

FitmetFrans verwerkt persoonsgegevens van u bij inschrijving, deelname of verkoop van:

 • Deelname personal training (intake + factuur)
 • Inschrijving voor voedingsadviezen (intake + factuur)

Bij de intake wordt uw mail veiliggesteld om mogelijke informatie met u te delen. Voor vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.
FitmetFrans verzamelt de volgende (persoons)gegevens:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Tussenvoegsels
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Ten Tije ID
 • Medicatielijst
 • Blessures
 • Belangrijke intakevragen, indien nodig
 • Browsercookies

FitmetFrans kan deze gegevens gebruiken om:

 • Het opmaken van facturen. Onze accountant heeft ook inzicht in onze facturen, maar die heeft zwijgplicht.
 • Informatie met u te delen, niet aan derden.

15.3 INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR
U kunt contact opnemen met FitmetFrans via de contactpagina op de website voor:

 • Meer informatie over de wijze waarop FitmetFrans persoonsgegevens verwerkt;
 • Vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
 • Inzage in de persoonsgegevens die FitmetFrans met betrekking tot u verwerkt;
 • Bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door FitmetFrans

15.4 BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

 • FitmetFrans zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden.
 • FitmetFrans treft adequate, technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen.

15.5 DERDEN
FitmetFrans kan uw gegevens aan derden verstrekken:

 • Zonder overleg aan de accountant van FitmetFrans
 • Met toestemming van de klant aan de fysio, arts.

15.6 WIJZIGINGEN
Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.